Assessoria Comptable

Oferim un assessorament personalitzat que li permetrà externalitzar tots els processos comptables de la seva empresa confeccionant i mantenint al dia la comptabilitat.
Portem una comptabilitat ordenada i transparent de la seva empresa que li permetrà prendre millors decisions operatives i estratègiques optimitzant la seva gestió.
Els nostres recursos poden resultar molt eficients especialmente en aquelles empreses que no es poden permetre un comptable en plantilla.
Els nostres serveis van dirigits a cobrir les necessitats especifiques dels clients, i inclouen entre d’altres:

• Anàlisi, estudis i interpretacions dels resultats de l’empresa en cada momento, prenent les decisions oportunes per tenir un màxim rendiment en el seu negoci i una reducció d’impostos aplicant la llei.
• Pla Comptable vigent en cada moment.
• Confecció de comptabilitats partint de la seva documentació de factures d’ingressos i despeses, i moviments bancaris.
Visites periòdiques a l’empresa per dur a terme un seguiment comptable més profund i un anàlisis més eficaç i eficient.
• Resolució de dubtes i consultes en la confecció diària de la comptabilitat i sobre els assentaments de tancament de l’exercici comptable.
• Elaboració i Legalització de llibres oficials de comptabilitat (Llibre Diari, Llibre Major, Llibres de registres d’Iva).
• Balanços i comptes de resultats.
• Comptes Anuals i Memòries.
• Tancaments anuals.
• Previsions de tresoreria i càlcul d’amortitzacions.