Assessoria Laboral

Gestionem tots els procediments relatius a la relació de l’empresa amb els seus treballadors i l’administració pública, d’acord amb el marc legal vigent i tenint en compte la constant evolució de la legislació i les obligacions formals en matèria laboral. Us assessorem i ens fem càrrec de totes les gestions des de l’inici fins al final de cada relació laboral:

• Nous centres de treball: inscripció empresa en el Sistema de la Seguretat Social i sol•licitud d’obertura
• Confecció de contractes de treball així com les seves pròrrogues i la seva tramitació pel Sistema Contrat@.
• Gestió de nòmines: confecció dels rebuts de salari així com els de les pagues extraordinàries.
• Gestions periòdiques: formalització de les liquidacions (RLC-RNT) i la seva tramitació mitjançant el Sistema de Liquidació Directa.
• Gestió de prestacions: maternitat/parternitat, incapacitat temporal (malalties i accidents de treball), etc.
• Comunicacions d’altes, baixes i variacions a la Seguretat Social.
• Canvis en el Conveni, endarreriments, tractament d’Incapacitats Temporals i Accidents de Treball, mitjançant els Sistemes Red, Delta i Cat365 respectivament.
• Gestió de les notificacions telemàtiques de la Seguretat Social.
• Confecció i presentació sol•licituds de prestacions d’Incapacitat Temporal, Incapacitat Permanent, Jubilació, Viduïtat, etc.
• Confecció i presentació sol•licituds d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, Empleats de la Llar, artistes, etc.
• Tràmits Extrangeria. Sol•licitut de permís de residència i treball
• Assistència personalitzada al CMAC I als jutjats de lo Social en defensa del treballador o l’empresa, davant d’interposició de demandes.